МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ЗАТВЕРДЖЕНО
засіданням вченої ради
протокол № від р.

Положення про Web-ресурс

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

www.khadi.kharkov.ua

1. Загальні положення

1.1. Положення про веб-портал Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) в изначає статус сайту www. khadi . kharkov . ua , структуру та порядок розміщення в мережі Інтернет інформаційних матеріалів, що утворюють інформаційний ресурс Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, а також права, обов’язки, відповідальність і регламент взаємодії Лабораторії інноваційних технологій в освіті (ЛІТОс) та ЦНІТ, що здійснюють програмно-технічну підтримку даного сайту, і осіб, які здійснюють розміщення інформації в його розділах.

1.2. Сайт ХНАДУ забезпечує офіційне подання інформації про університет у мережі Інтернет з метою розширення ринку освітніх послуг університету, оперативного ознайомлення викладачів, співробітників, студентів, абітурієнтів, ділових партнерів та інших зацікавлених користувачів з різними аспектами діяльності університету, підвищення ефективності взаємодії ХНАДУ з цільовою аудиторією.

Мета:

· Зробити доступними інформаційні системи і ресурси Університету, забезпечити умови для їх системної інтеграції;

· Забезпечити комунікації між студентами, викладачами, науковою спільнотою, створити фундамент для утворення в Університеті інформаційного суспільства;

· Надати інформаційну підтримку для прийняття рішень, функціонування органів управління Університету.

Завдання розвитку веб-ресурсу:

· забезпечення єдиного інформаційного середовища на трьох мовах (українська, російська, англійська) і загальних стандартів інформаційних матеріалів;

· забезпечення централізованого доступу до інформації про діяльність ректорату і підрозділів Університету;

· забезпечення своєчасного і оперативного розміщення інформації про науково-освітній процес ХНАДУ;

· поширення інформації про події та заходи;

· адресне поширення інформації, у тому числі в інтересах вдосконалення управління;

· надання довідкових і інформаційних послуг відвідувачам веб-ресурсу;

· організація соціальних сервісів для викладачів, студентів, абітурієнтів, підприємців та інших користувачів, організація віртуальних обговорень;

· Забезпечення пошуку по всьому інформаційному наповненню веб-ресурсу;

· забезпечення узгодженості форматів імпорту і експорту інформації в системі українських освітніх порталів та організація інформаційного обміну.

1.3. Користувачем сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу в Інтернет.

1.4. Функціонування сайту регламентується чинним законодавством, статутом ХНАДУ, даним положенням, правилами експлуатації інформаційних систем університету, а також локальними нормативними актами університету, наказами та розпорядженнями ректора, розпорядженнями першого проректора.

1.5. Положення вводиться в дію розпорядженням ректора ХНАДУ і діє до розпорядження ректора про визнання його таким, що втратило чинність.

1.6. Зміни в положення можуть вноситись за рекомендацією членів ректорату, а також осіб, відповідальних за інформаційне наповнення та технічну підтримку сайту. Змінена редакція положення набуває чинності після узгодження з першим проректором та затвердження ректором.

2. Інформаційні ресурси порталу

2.1. Інформаційний ресурс сайту формується як відбиття різних аспектів діяльності всіх структурних підрозділів, інститутів, факультетів і кафедр університету, викладачів, співробітників, студентів і аспірантів.

2.2. Права на інформаційні матеріали, розміщені на сайті, належать університету за умови, що інше не регламентовано окремими юридично оформленими документами.

2.3. Інформаційний ресурс сайту є відкритим і загальнодоступним, якщо інший статус ресурсу не застережений спеціальними документами.

2.4. Умови розміщення ресурсів обмеженого доступу регулюються окремими документами. Розміщення таких ресурсів припустимо тільки при наявності відповідних організаційних і програмно-технічних можливостей.

2.5. Основними інформаційно-ресурсними компонентами сайту є:

а) загальна інформація про університет як державний освітньо-науковий заклад України;

б) довідкові матеріали про освітні програми, форми навчання і порядок вступу до університету;

в) матеріали з організації навчального процесу;

г) навчально-методичні матеріали викладачів університету;

д) матеріали про наукову діяльність і міжнародні контакти університету;

е) електронні каталоги бібліотечних ресурсів;

ж) добірки тематичних матеріалів за профілями діяльності факультетів, кафедр, центрів, лабораторій та інших підрозділів університету;

з) матеріали про персоналії керівників, викладачів, співробітників, випускників університету;

і) матеріали про події поточного життя університету, архіви новин.

2.6. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається тільки за узгодженням з ректоратом. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними угодами.

2.7. Частина інформаційного ресурсу, сформованого з ініціативи підрозділів, творчих колективів працівників і студентів університету, може бути розміщена на окремих спеціалізованих сайтах, посилання на які організуються із сайту. Рішення про організацію спеціалізованих сайтів приймається ЦНІТ та ЛІТОс після узгодження із першим проректором та керівником підрозділу (посадовою особою), відповідальним за інформаційне наповнення та актуалізацію спеціалізованого сайту.

2.8. Інформація, розміщена на спеціалізованих сайтах, повинна відповідати загальному стилю основного сайту та всім вимогам безпеки, висловленим чинним законодавством, даним положенням та правилами експлуатації інформаційних систем університету.

3. Організація робіт

3.1. Інформаційне наповнення та актуалізація сайту здійснюється спільними зусиллями ректорату, факультетів, кафедр, структурних підрозділів, а також громадських організацій університету.

3.2. По кожному розділу сайту (виду інформаційного ресурсу) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за добірку й надання відповідної інформації. За зміст опублікованих матеріалів відповідальність несе та структурна одиниця яка їх публікує.

3.3. Забезпечення функціонування сайту і його програмно-технічна підтримка покладається на ЛІТОс та ЦНІТ під керівництвом першого проректора.

3.4. ЦНІТ та ЛІТОс забезпечують якісне виконання на програмному рівні всіх видів робіт, безпосередньо пов'язаних з експлуатацією сайту: зміна дизайну й структури, публікація інформації з баз даних, розробка нових web- сторінок, реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів і ін.

3.5. ЛІТОс здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, а також інших працівників університету, зацікавлених у розміщенні інформації на сайті, по реалізації концептуальних рішень і поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням і актуалізацією інформаційного ресурсу.

3.6. Забезпечення цілісності й доступності інформації, реалізація правил розмежування доступу покладається на адміністратора сайту, що призначається начальником ЛІТОс.

3.7. Безпосереднє виконання робіт з розміщення інформації при наявності необхідних програмно-технічних засобів розміщення і відновлення інформації (система редагування сайту ХНАДУ) здійснюється особами, відповідальними за надання інформації, зі своїх робочих місць у заздалегідь визначені розділи.

3.8. Інформація повинна бути розміщена на трьох мовах: українській, російській та англійській. Переклад здійснюється тією структурою (кафедрою, відділом, тощо), яка і публікує інформацію. ЛІТОс не несе відповідальності за переклад.

3.9. Якщо структурна одиниця яка розміщує інформацію, не має змоги виконати переклад, то вона подає заявку на виконання цих робіт першому проректору для направлення її у відділ міжнародних зв’язків.

3.10. Доступ для самостійного розміщення матеріалів підрозділами надається адміністратором після узгодження з першим проректором (подання заявки).

3.11. Відповідальність за розміщення інформації в загальних розділах сайту покладається на технічного редактора, який призначається за узгодження з першим проректором.

3.12. Для розміщення на сервері посилань на документи, що не розміщуються безпосередньо на сторінках сайту, їх необхідно надати адміністратору сайту у форматі *.doc або *.pdf, графічні - у форматі *.jpg або .gif. Назви файлів повинні складатися з латинських символів, цифр та знаків.

3.13. Переведення інформації в електронну форму здійснюється особами, відповідальними за її розміщення. Порядок виключень визначає начальник ЛІТОс.

3.14. Керівники підрозділів і посадові особи, які керують різними аспектами діяльності ХНаДУ, що не відображені або недостатньо відображені в діючій версії сайту, можуть вносити пропозиції, що стосуються розвитку структури, функціональності й інформаційного наповнення сайту по відповідних аспектах, оформлені у вигляді службової записки на ім'я першого проректора.

3.15. Поточні зміни структури сайту здійснюються адміністратором сайту за узгодженням з начальником ЛІТОс. Зміни що носять концептуальний характер узгоджуються з першим проректором.

3. Відповідальність

4.1. Відповідальність за недостовірне, несвоєчасне або неякісне розміщення інформації (у т.ч. із орфографічними або пунктуаційними помилками) на сайті несе керівник відповідного підрозділу та особа, яка публікує дану інформацію.

4.2. Відповідальність за неякісний поточний супровід сайту несе адміністратор сайту. Неякісний поточний супровід може виражатися:

а) у неоперативному вживанні заходів по виключенню появи на сайті ненормативної лексики;

в) у здійсненні дій, що спричиняють шкоду інформаційному ресурсу, порушенні працездатності або можливості несанкціонованого доступу до сайту;

г) у невиконанні необхідних програмно-технічних заходів щодо забезпечення цілісності й доступності інформаційного ресурсу.

4.3. Відповідальність за неоперативне чи неякісне виконання робіт з розміщення, оновлення, коректури й редакторського виправлення розміщеної на сайті інформації несе керівник відповідного підрозділу, що розміщує її.

5. Контроль

5.1. Контроль виконання обов'язків особами, відповідальними за розміщення інформації на сайті, покладається на їхніх безпосередніх керівників.

5.2. Контроль за виконанням обов'язків адміністратором сайту покладається на начальника відділу інформаційних технологій управління.

5.3. Загальна координація робіт з розвитку сайту та контроль за виконанням обов'язків особами, що беруть участь у процесах інформаційного наповнення, актуалізації та програмно-технічного супроводу сайту, покладається на першого.

Последнее изменение: четверг 28 Сентябрь 2017, 12:48