СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного автодорожнього університету

від “ “ 2010 р., протокол №

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення експертизи дистанційних курсів

Положення про проведення експертизи дистанційних курсів зазначає правила і порядок здійснення експертизи дистанційних курсів, які розробляються для потреб ХНАДУ.

1. Основні визначення

1.1. Дистанційний навчання - де комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації навчання за дистанційною формою на основі інформаційних і комунікаційних технологій.

1.2. Основними елементами дистанційного навчання є:

 • система навчально-методичних матеріалів;
 • система освітніх послуг.

1.3. Система навчально-методичних матеріалів включає:

 • Дистанційний курс , запланована викладачем навчальна діяльність слухача та його підтримка наявними інформаційними технологіями, зокрема, мультимедійними технологіями (аудіо, відео, анімація, моделювання тощо) ‑ для організації навчання через Інтернет;
 • друковані матеріали ‑ методичні рекомендації для слухачів, методичні рекомендації для викладачів;
 • додаткові навчальні засоби та носії навчальної інформації (компакт-диски, відеокасети, аудіокасети), необхідність розроблення яких визначається специфікою дистанційного курсу.

1.4. Система освітніх послуг включає:

 • систему доставки студенту навчального матеріалу;
 • процес інтерактивної взаємодії слухачів і викладача, який реалізує функції активних форм навчання, допомоги тощо;
 • систему організації самостійної роботи слухача щодо засвоєння навчального матеріалу;
 • систему оцінювання та контролю заань, умінь і навичок студентів перед навчанням (попередній контроль), у процесі навчання (проміжний контроль) та у кінці навчання (заключний контроль);
 • систему технічної підтримки дистанційного навчання.

2. Структура та функції основних елементів дистанційного курсу:

2.1 Дистанційний курс слугує для:

 • управління навчальним процесом;
 • надання знань шляхом викладу теоретичного матеріалу;
 • формування навичок і вмінь на основі отриманих знань;
 • закріплення матеріалу;
 • контролю засвоєння теоретичного матеріалу;
 • виконання практичних завдань та їх контролю.

2.2. Обов'язковими елементами дистанційного курсу є:

 • “Інформаційна сторінка курсу” - відкрита для всіх бажаючих;
 • “Головна сторінка курсу” - відкривається лише для слухачів курсу, допущених до навчання;
 • “Головна сторінка розділу” (типова для всіх розділів) - відкривається лише для слухачів, допущених до навчання (в деяких навчальних середовищах може об’єднуватись з головною сторінкою курсу).

2.3. Структура “інформаційної сторінки курсу“:

 • Назва курсу.
 • Автори курсу.
 • Викладач курсу.
 • Обсяг та тривалість курсу.
 • Мета курсу.
 • Результати навчання.
 • Вимоги до слухачів.
 • Короткий опис організації навчання за курсом.

2.4. Структура “Головної сторінка курсу“:

 • Назва курсу.
 • Укладачі курсу (розробники змісту).
 • Мета курсу.
 • Результати навчання.
 • Стратегія навчання та вивчення.
 • Форми контролю та оцінювання результатів навчання.
 • Перелік розділів.
 • Календарний графік вивчення курсу.
 • Перелік основних елементів дистанційного курсу (методичні посібники, компакт-диск, відео чи аудіо-касети тощо).
 • Глосарій.
 • Бібліотека (рекомендовані джерела, ресурси, сайти).

2.5. Структура “Головної сторінки розділу “(типова, для всіх розділів):

 • Назва розділу.
 • Мета розділу.
 • Результати навчання.
 • Глосарій.
 • Бібліотека (рекомендовані джерела, ресурси, сайти).

3. Структура та функції основних друкованих матеріалів.

3.1. Методичні рекомендації для слухача слугують для здійснення методичної підтримки слухачів щодо вивчення дистанційного курсу шляхом надання слухачам конкретних методичних рекомендацій у межах кожної теми.

Методичні рекомендації для слухача містять:

 • інформацію щодо організації навчального процесу у межах дистанційного курсу та ролі в цьому процесі слухача;
 • навчальну програму;
 • тематичний план;
 • плани активних форм занять, що проводяться у межах дистанційного курсу;
 • перелік всїх форм контролю.

3.2. Методичні рекомендації для викладачів містять:

 • інформацію щодо організації навчального процесу з даного дистанційного курсу з позиції викладача;
 • навчальну програму;
 • тематичний план;
 • детальний опис всіх активних форм занять, що проводяться у межах дистанційного курсу;
 • детальний опис всіх контролюючих механізмів.

Методичні рекомендації для викладачів слугують для детального висвітлення діяльності та ролі викладача щодо організації навчального процесу шляхом надання конкретних методичних рекомендацій щодо проведення кожного навчального заходу у межах дистанційного курсу.

Методичні рекомендації для викладачів призначаються для викладачів, які, не є розробниками дистанційного курсу, але будуть залучені до його викладааня.

3.3 Додаткові навчальні засоби та носії навчальної інформації (компакт-диски, відеокасети, аудіокасети).

3.4. Додаткові навчальні засоби та носії навчальної інформації (компакт-диски, відеокасети, аудіо касети):

 • створюються у залежності від специфіки та потреб дистанційного курсу;
 • слугують для досягнення навчальних цілей дистанційного курсу;
 • призначаються для розміщення аудіо, відео, графічної, текстової інформації великих обсягів, що не дозволяє розмістити її у межах дистанційного курсу.

4. Організація та зміст експертизи дистанційного курсу

4.1. Експертиза дистанційного курсу включає:

 • структурно-функціональну експертизу;
 • змістовну експертизу;
 • методичну експертизу;
 • технічну експертизу.

4.2. Експертиза дистанційного курсу здійснюється групою фахівців, яка включає:

 • фахівця з проблемної галузі для здійснення структурно-функціональної та змістовної експертизи - експерт змісту;
 • фахівця з методики дистанційного навчання для здійснення структурно-функціональної та методичної експертизи - експерт з методики дистанційного навчання;
 • фахівця з методики побудови тестів - експерт з тестових систем;
 • фахівця з програмування та веб-дизайну для здійснення технічної експертизи - експерт з веб-дидайну.

4.3 Структурно-функціональна експертиза здійснюється для аналізу наявності всіх необхідних елементів дистанційного курсу та визначення рівня виконання кожним елементом відведених йому функцій.

4.4. Змістовна експертиза здійснюється для аналізу змісту, відповідності змісту державним освітнім стандартам, цілям і завданням дистанційного курсу. Оцінюється актуальність змісту, новизна матеріалу, що подається, його завершеність і логічна узгодженість.

4.5. Методична експертиза оцінює методику організації дистанційного курсу, педагогічно-психологічні засади організації діяльності студента та викладача, їх взаємодії, організацію систему контролю. Різнобічність цієї експертиз вимагає залучення до її проведення спеціалістів з питань тестування, використання інтерактивних методів, сучасних інформаційно -освітніх технологій.

4.6. Технічна експертиза оцінює якість веб-дизайну та параметри, що характеризують програмну сторону продукту (сумісність, з різними браузерами, можливість функціонування під різними операційними системами тощо).

4.7. Конкретні вимоги, за якими здійснюється кожна з перерахованих експертиз розробляються та удосконалюються Лабораторією інноваційних технологій в освіті в залежності від потреб і розвитку технології дистанційного навчання.

4.8. Кожний експерт, залучений до експертизи складає експертний висновок і подає його для розгляду на засідання Науково-методичної ради університету.

4.9. Оплата роботи експертів здійснюється після представлення: їх висновків на засіданні Науково-методичної ради університету. Сума оплати залежить від обсягу дистанційного курсу та його змістовної специфіки і повідомляється експерту до початку здійснення нам експертизи.

5. Порядок проведення експертизи дистанційних курсів

5.1. Призначення експертів для здійснення змістовної експертизи дистанційних курсів здійснюється методичною комісією на основі подання пропозиції від профільної кафедри університету, що включає три кандидатури.

5.2. Призначення експертів для здійснення методичної та технічної експертиз дистанційних курсів здійснюється Лабораторією інноваційних технологій в освіті, яка координує та реалізує впровадження дистанційного навчання, та затверджується проректором з навчальної роботи.

5.3. Здійснення експертизи відбувається: згідно з даним Положенням про проведення експертизи дистанційних курсів, затвердженим Науково-методичною радою університету та у визначені терміни.

5.4. Презентація дистанційних курсів авторським колективом та розгляд висновків експертів, залучених до проведення експертизи, відбувається у визначені терміни на засіданні Науково-методичної ради університету.

5.5. Висновки експерта змісту до їх представлення на засіданні Науково-методичної ради повинні бути розглянуті на засіданні профільної кафедри, яка надає свій висновок про відповідність та якість змісту дистанційного курсу.

5.6. Рішення щодо якості представлених дистанційних курсів, сформоване на основі висновків експертів і публічної презентації дистанційних курсів авторськими колективами, виноситься для розгляду на засіданні Науково-методичної ради, яка і приймає остаточне рішення щодо надання грифу університету дистанційним курсам.


Додаток 1

Анкета «ЕНК очима студентів»

Питання анкети

Повністю погоджуюсь

Погоджуюсь

Частково погоджуюсь

Не погоджуюсь

Категорично не згоден

1. Програма курсу представлена чітко, план проведення занять і контрольних заходів подано у зрозумілій формі


2. Достатньо роз'яснені критерії проміжної та підсумкової атестації по дисципліні


3. У оголошеннях та форумах подані актуальні та цікаві питання для обговорення


4. Запропоновані друковані та Інтернет джерела містять основні та додаткові навчально-методичні матеріали з дисципліни


5. Зміст курсу добре структурований


6. Ключові терміни достатньо пояснені


7. Викладений матеріал актуальний і достатньо підкріплений графікою, мультимедіа, відео та аудіофрагментами


8. Навчальний матеріал у електронному посібнику викладено у логічній послідовності, на доступному рівні, в обсязі достатньому для оволодіння навчальним матеріалом


9. Навчальний матеріал викладено професійною мовою, грамотно


10. В курсі реалізовано інтерактивний самоконтроль пройденого матеріалу


11. Викладач використовує ефективні методи викладання, володіє матеріалом, викладає матеріал зрозумілою мовою


12. Викладач представляє матеріал в цікавій манері, стимулює активність студентів творче мислення студентів


13. Ступінь трудомісткості самостійних робіт відповідає ресурсу часу


14. Наявні теоретичні відомості щодо змісту, послідовності та методики виконання роботи, графічні зображення, приклад виконання завдань, індивідуальні завдання подані в обсязі достатньому для самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом


15. Критерії оцінювання кожної практичної (самостійної) роботи дозволяють чітко зрозуміти границі якісного виконання завдання для отримання позитивної оцінки


16. Тестові завдання охоплюють навчальний матеріал, висвітлений у матеріалах курсу


17. Забезпечується он-лайн та оф-лайн спілкування для проведення консультацій


18. Постійне оцінювання (семінари, тести, анкети і ін.) відображає зміст курсу та здійснюється вчасно і об’єктивно


19. Задоволений(а) якістю викладання дисципліни


20. Задоволений(а) відповідністю предмету вибраній спеціальностіДодаток 2

Приклади подання презентацій лекцій

Навчальний ресурс у вигляді презентації подається як посилання на відповідний файл (рис.13). Студент має змогу відкрити його для перегляду або зберегти на своєму носії інформації.

При створенні презентації потрібно дотримуватися таких основних правил:

 • використовуються ключові слова і фрази, а не речення;
 • на одному слайді виводиться одне ключове поняття;
 • цифрові дані подаються у вигляді діаграм;
 • теоретичний матеріал структурується та подається у схемах та організаційних діаграмах;
 • теоретичний матеріал підкріплюється графічними зображеннями та відео-фрагментами;
 • основний зміст подається логічно та грамотно;
 • діаграми і графічні зображення використовуються відповідно до поставленої мети;
 • ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду на екран, для демонстрації руху або послідовності дій;
 • для подання текстового матеріалу використовується шрифт з мінімальним розміром – 20 пт;
 • фон, колір тексту та діаграм відповідають правилу 3-х кольорів та їх відтінків (у презентації використовувати 3 основні кольори та їх відтінки);
 • презентація носить проблемний характер, не є точною копією друкованого підручника.

Додаток 3

Критерії структурно-функціональної експертизи

Таблиця 1.

Загально системні критерії (структурно-функціональна експертиза)

Критерій

Характеристика

Так

Ні

Загально системні критерії (всього)

100


1.

Відповідність стандартам

Платформа для розробки ЕНК підтримує стандарти IMS, SCORM

10

0

2.

Простота і надійність роботи з курсом

Робота з курсом здійснюється за допомогою звичайних браузерів Інтернету, без спеціального програмного забезпечення

10

0

3.

Кількість користувачів

Забезпечення можливості одночасної роботи групи користувачів з курсом

10

0

4.

Стійкість роботи з курсом

Забезпечення стійкої роботи на комп’ютерах різної конфігурації;

10

0

5.

Персоніфікація користувачів

Можливість зареєструватися для проходження курсу

10

0

6.

Збереження результатів

Фіксація і збереження результатів тестування та виконаних завдань

10

0

7.

Використання технологій Веб 2.0

Підтримка Вікі, блогів, форумів

10

0

8.

Керування ресурсами

Можливість керувати ресурсами курсу

10

0

9.

Забезпечення інтерактиву

Забезпеченя інтерактивного спілкування викладач-студент у режимі оф-лайн

10

0

10.


Забезпеченя інтерактивного спілкування викладач-студент у режимі он-лайн

10

0

Таблиця 2.

Критерії повноти (структурно-функціональна експертиза)

Розділ курсу

Елемент

Тип1

Тип2

Тип3

Повнота структури (всього)

100

100

100

1

Загальна інформація про курс

Візитка курсу

2

2

2

2

Робоча програма

4

4

4

3

Графік навчання

2

2

2

4

Методичні рекомендації по роботі з курсом

2

2

2

5

Шкала оцінювання

2

2

2

6

Друковані та Інтернет-джерела

2

2

2

7

Глосарій

4

4

4

8

Оголошення

2

2

2

9

Навчальні матеріали з модулів

Електронний посібник до кожної теми відповідно до тематики робочої програми

10

10

10

10

Презентації до усіх лекцій

10

5

5

11

Відеозаписи усіх лекцій

10

5

5

12

Практичні (лабораторні) роботи з тематикою відповідно до робочої програми

10

10

5

13

Методичні рекомендації з виконання практичних (лабораторних) робіт

0

5

5

14

Віртуальні лабораторні роботи

0

5

10

15

Завдання для самостійної роботи

5

5

5

16

Контрольні запитання (завдання)

5

5

5

17

Тест для самоконтролю

5

5

5

18

Контрольний тест

10

10

10

19

Підсумкова атестація

Питання для підготовки

5

5

5

20

Атестаційний тест

10

10

10

Колонки: Тип 1, Тип 2, Тип 3 - визначають тип дисципліни, для якої створюється ЕНК. Тип 1 – дисципліни теоретичного складу, які передбачають вивчення теоретичних положень, без практичних або лабораторних робіт, які не потребують розміщення у ЕНК відео фрагментів, методичних рекомендацій до виконання практичних робіт, наприклад, філософія, теорія економічних вчень, історія тощо. Тип 2 – технологічні дисципліни, матеріали до яких повинні включати і навчальні відео фрагменти, і графічні зображення, і ресурси для виконання практичних (лабораторних) робіт, можливо також віртуальні лабораторні роботи, наприклад, статистика, інформатика, основи агрономії тощо. Тип 3 – навчальні дисципліни для вивчення яких необхідно виконувати лабораторні досліди, а тому необхідно щоб ЕНК обов’язково містив віртуальні лабораторні практикуми. Прикладом дисциплін 3-го типу є фізика, хімія, біохімія, хірургія тощо.

Таблиця 3.

Критерії відповідності елементів курсу визначеній структурі та форматам (структурно-функціональна експертиза)

Елемент курсу

Характеристика

Дотримано повністю (рівень 1)

Дотримано більше ніж на половину (рівень 2)

Не виконується більше половини визначених вимог (рівень3)

Не дотримуються вимоги взагалі (рівень4)

Елемент відсутній

1

Візитка курсу

Подано у форматі Веб-сторінки; вказана категорія студентів, для яких підготовлений курс, відомості про авторів курсу, коротка характеристика курсу (ключові теми курсу)

2

1

1

0

0

2

Робоча програма

Подано у форматі Веб-сторінки; наявність мети та завдань вивчення курсу; наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних); вказано кількість годин на вивчення кожного модуля; відображаються назви тем з анотаціями

2

1

1

0

0

3

Графік навчання

Подано у форматі Веб-сторінки, наявність потижневого планування проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) занять у формі таблиці, наявність потижневого планування виконання студентами завдань для самостійної роботи, вказується розподіл оціночних балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля

2

1

1

0

0

4

Методичні рекомендації по роботі з електронним курсом

Подано у форматі Веб-сторінки; даються чіткі інструкції студентам щодо вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань, самостійної роботи, тестів

2

1

1

0

0

5

Шкала оцінювання

Подається у форматі Веб-сторінки, наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS

2

1

1

0

0

6

Друковані та Інтернет джерела

Подано у форматі Веб-сторінки, вказуються основні та додаткові друковані джерела з дисципліни, наводяться Інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями

2

1

1

0

0

7

Термінологічний словник

Подано у форматі глосарія, означення наводяться до всіх термінів у словнику

2

1

1

0

0

8

Оголошення

Подано у форматі форуму

1

1

1

0

0

9

Теоретичний матеріал

Електронні навчальні матеріали представлені у вигляді окремих тем. Кожна тема подається у вигляді електронного посібника з розвиненою системою навігації

10

7

4

2

0

10

Додаткові мультимедійні навчально-методичні матеріали (відео, підкасти, аудіо, …) подані у рекомендованих форматах, відкриваюься без додатково встановлених спеціальних програмних засобів

5

4

3

1

0

11

Презентацій до всіх лекцій (тем) відповідають структурі - слайд 1 – тема, автор; - слайд 2 – план; - слайд 3 – інформаційні джерела; - слайди 4-19 – розкриття змісту лекції; - слайд 20 – висновки, завдання;

10

7

4

2

0

12

Презентації подані у одному з форматів: ppt, pps, pdf

5

4

3

1

0

13

Практичні (лабораторні) роботи

Наявність окремих ресурсів для кожної практичної (лабораторної) роботи,

5

4

3

1

0

14

Кожна робота містить основні структурні елементи: - тема, мета, методичні рекомендації, список завдань, форма подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання, термін виконання (для всіх робіт)

10

7

4

2

0

15

Віртуальний лабораторний практикум завантажується на ПК стандартної конфігурації і пристосований до роботи у мережі

5

4

3

1

0

16

Завдання для самостійної роботи

Наявність окремих ресурсів із завданнями для самостійного виконання, які містять основні структурні елементи: зміст завдання, хід виконання, список індивідуальних завдань, інформаційні джерела,форма подання результатів виконаного завдання, критерії оцінювання, термін виконання

5

4

3

1

0

17

Наявність методичних рекомендацій з виконання завдань або додаткових навчально-методичних ресурсів для самостійного опрацювання або посилань на зовнішні інформаційні ресурси

5

4

3

1

0

18

Завдання передбачає можливість відправки студентом відповіді з виконаним завданням викладачеві на перевірку

5

4

3

1

0

19

Модульний контроль

Навчальний тест для самоконтролю (5-10 тестових завдань) містить розширені коментарі до відповідей студентів

5

4

3

1

0

20

Інтерактивний тест або/і завдання для модульного контролю виконуються за індивідуальними варіантами

10

7

4

2

0

21

Підсумкова атестація

Тест для підсумкової атестації містить необхідну кількість тестових запитань

5

4

3

1

0

Таблиця 4.

Критерії науково-змістовної експертизи

Елемент курсу

Характеристика

Дотримано повністю (рівень 1)

Дотримано більше ніж на половину (рівень 2)

Не виконується більше половини визначених вимог (рівень3)

Не дотримуються вимоги взагалі (рівень4)

Елемент відсутній

1

Візитка курсу

Анотація дисципліни, наведена у візитці курсу змістовно відповідає описанню ключових тем курсу

1

0

0

0

0

2

Робоча програма

Відповідає типовій навчальній програмі або анотації освітнього стандарту

1

1

0

0

0

3

Графік навчання

Відповідає робочій навчальній програмі

1

0

0

0

0

4

Друковані та Інтернет джерела

Запропоновані друковані та Інтернет джерела містять основні та додаткові

навчально-методичні матеріали з дисципліни

1

1

0

0

0

5

Запропоновані джерела є актуальними та сучасними

1

1

0

0

0

6

Термінологічний словник

Основні терміни з дисципліни подані у глосарії до курсу

1

1

0

0

0

7

Усі означення термінів у глосарії до курсу подано у коректній формі

1

1

0

0

0

8

Оголошення

У оголошеннях та форумах подані актуальні питання для обговорення

1

1

0

0

0

9

Теоретичний матеріал

Кожна тема, що подається у електронному посібнику, висвітлена в обсязі достатньому для оволодіння студентами навчальним матеріалом

4

2

0

0

0

10

Зміст навчального матеріалу відповідає освітнім стандартам, робочій навчальній програмі

4

2

0

0

0

11

Навчальний матеріал у електронному посібнику викладено у логічній послідовності, на доступному рівні для студентів ВНЗ

4

2

0

0

0

12

Кожна тема містить актуальну наукову інформацію щодо предметної області вивчення

4

3

2

0

0

13

Навчальний матеріал, викладений у електронних посібниках має практичне значення, пов'язаний з майбутньою професією

3

3

2

1

0

14

Матеріал викладено грамотно, лінгвістично чисто

3

1

0

0

0

15

Графічні зображення та підкасти якісно доповнюють навчальний матеріал

4

3

2

1

0

16

Текстовий навчальний матеріал достатньо підкріплений графікою, мультимедіа, відео та аудіофрагментами

4

3

2

1

0

17

Графічні зображення, моделі, відеофрагменти, розміщені у навчальних ресурсах, доречні, коректно виконані, відповідають змісту навчального матеріалу та меті їх використання

4

3

2

1

0

18

Мультимедійні презентації відповідають змісту лекційного матеріалу, графічні зображення, схеми, діаграми містять сучасну актуальну інформацію щодо предмету вивчення

4

3

2

1

0

19

Відеозаписи лекцій містять записи лекцій, які відповідають за змістом необхідному рівню подання навчального матеріалу для студентів ВНЗ з відповідних тем курсу

4

3

1

0

0

20

Практичні (лабораторні) роботи

Зміст практичних (лабораторних) робіт відповідає необхідному рівню оволодіння вміннями та навичками, які зазначаються у робочій програмі

4

2

0

0

0

21

Методичні вказівки з виконання практичної (лабораторної) роботи дають повне пояснення щодо порядку виконання роботи

4

3

2

1

0

22

Віртуальні лабораторні роботи дозволяють виконати необхідні досліди та набути необхідних навичок з їх виконання. Програмне забезпечення відповідає сучасному рівню розвитку науки

4

3

2

1

0

23

Завдання для самостійної роботи

Додаткові навчальні матеріали або методичні вказівки з виконання завдань для самостійної роботи або посилання на зовнішні інформаційні ресурси подані в обсязі достатньому для самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом

4

3

2

1

0

24

Завдання для самостійної роботи відповідають змісту вмінь та навичок, які необхідно набути або удосконалити

4

2

0

0

0

25

Завдання для самостійного виконання передбачають дослідницьку навчальну діяльність студентів, використання світових інформаційних ресурсів

4

3

2

1

0

26

Модульний контроль

Контрольні запитання відповідають рівню засвоєння знань з модуля

4

2

0

0

0

27

Навчальний тест містить завдання з ключових питань модуля

3

2

1

0

0

28

Коментарі до запитань навчального тесту дають повну підказку студенту щодо виправлення помилок

3

2

1

0

0

29

Завдання або тест охоплює весь матеріал з модуля та відповідає вимогам до знань, умінь та навичок, якими необхідно оволодіти під час вивчення модуля

4

2

0

0

0

30

Підсумкова атестація

Зміст контрольних запитань відповідає вихідним вимогам до знань, умінь та навичок

4

2

0

0

0

31


Тестові завдання сформовані у тест таким чином, щоб охопити навчальний матеріал всіх модулів курсу (повнота контролю)

4

2

0

0

0

32


Тест відповідає умовам валідності (об’єктивність контролю)

4

2

0

0

0Всього

100

Таблиця 5

Критерії методичної експертизи

Елемент курсу

Характеристика

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Відсут - ній

1

Візитка курсу

Викладач має досвід у використанні дистанційних технологій навчання (достатній показник - 3 роки)

5

4

3

2

0

2

Робоча програма

Наявність рекомендацій методичної ради ВНЗ до використання у навчальному процесі

1

0

0

0

0

3

Графік навчання

Структура електронного журналу оцінок повністю відповідає задекларованому розподілу оціночних балів

5

3

1

0

0

4

Друковані та Інтернет джерела

Коректно працюють гіперпосилання на Інтернет-джерела

1

1

0

0

0

5

Термінологічний словник

У навчальних ресурсах виділяються терміни, занесені до глосарію, та працюють посилання на глосарій

5

3

1

0

0

6

Організація інтерактиву

Наявність можливості он-лайн спілкування для проведення консультацій

5

4

3

1

0

7


Активність на форумі більше 1 разу на тиждень

3

2

1

0

0

8


Затримка при обміні повідомленнями оф-лайн з боку викладача не більше 1 доби

5

4

3

1

0

9

Теоретичний матеріал

Навчальний матеріал структурований, розбитий на порції, працюють гіперпосилання, наявні графічні зображення, матеріал, призначений для запам’ятовування виділяється (кольором, іншим типом шрифту тощо), використовується інтерактивний самоконтроль пройденого матеріалу;

4

3

2

1

0

10

Навчальний матеріал не перевантажений надмірною кількістю текстової інформації

4

3

2

1

0

11

Для подання навчального матеріалу у електронній формі використовується колір тексту, фону, графічних зображень у відповідності до правила 3-х кольорів та їх відтінків

4

3

2

1

0

12

Відео-фрагменти використовуються для демонстрації понять, явищ, процесів тощо і тривають в середньому 3-5 хв., доповнюються необхідним аудіосупроводом

4

3

2

1

0

13

Графічні зображення якісно виконані та подані для підкріплення текстового матеріалу наочними засобами методично грамотно

4

3

2

1

0

14

Дотримуються вимоги до подання мультимедійних презентацій: використовуються ключові слова і фрази, а не речення;- на одному слайді виводиться одне ключове поняття;- теоретичний матеріал структурується та подається у схемах та організаційних діаграмах, цифрові дані подаються у вигляді таблиць та діаграм; ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду на екран, для демонстрації руху або послідовності дій; презентація носить проблемний характер, не є точною копією друкованого посібника

4

3

2

1

0

15

Практичні (лаборатор-ні ) роботи

Наявні теоретичні відомості щодо змісту, послідовності та методики виконання роботи, графічні зображення, приклад виконання завдань, індивідуальні завдання

5

3

2

1

0

16

Критерії оцінювання кожної роботи дозволяють чітко зрозуміти границі якісного виконання завдання для отримання позитивної оцінки

5

4

3

2

0

17

У практичних (лабораторних) роботах використовується розгляд проблемних ситуацій, що потребують вирішення

5

4

3

2

0

18

Завдання для самостійної роботи

Всі обрані типи завдань доцільно використовувати для перевірки необхідних вмінь та навичок; у коментарях до результатів за виконане завдання чітко описуються помилки та даються рекомендації щодо їх виправлення

5

4

2

1

0

19

При виконанні завдань передбачається використання сучасних методів наукового пізнання: експеримент, порівняння, спостереження, абстрагування, узагальнення, конкретизація, аналогія, індукція та дедукція, аналіз та синтез, моделювання, системний аналіз тощо)

5

4

2

1

0

20

У завданні з деталізовано форму подачі результатів, з критеріями оцінювання, терміном виконання

5

4

2

1

0

21

Модульний

контроль

Більше 150 питань у банку тестових питань на всі теми модуля; наявність різних категорій складності (знання, розуміння, використання, синтез, аналіз) у банку питань, в кожній категорії не менше 10 тестових завдань;

4

3

2

1

0

22

Використовується не менше 5 різних типів тестових завдань

4

3

2

1

0

23

У формулюванні тестових завдань використовуються графічні зображення та відеофрагменти

4

3

2

1

0

24

Випадкова вибірка запитань з банку тестових запитань при формуванні тесту з різних категорій складності у заданому співвідношенні;

4

3

2

1

0

25

Підсумкова атестація

Тестові завдання, що використовуються у підсумковому тесті, містять завдання на різні рівні складності та різні типи тестових завдань

4

3

2

1

0

26


Всього

100


Додаток 4

Експертний висновок

Діючи на основі Положення про електронний навчальний курс, затвердженого

"___"__________________20__ р., експерт

(прізвище, ім’я, по-батькові)

здійснив (структурно-функціональну, змістовно-наукову, методичну) експертизу електронного навчального курсу:

(назва ЕНК)

Розробленого для студентів _________курсу, факультету _________________,

напряму підготовки________________________________________________

авторами якого є:

(прізвище, ім’я, по-батькові)

у відповідності до критеріїв, викладених у додатку 17 вказаного Положення.

Висновок експерта:

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Сума балів _____________

Підпис експерта_______________

"___"__________________200__ р.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри _______________________,

протокол № ____ від "___"____________200__р.

Завідувач кафедри__________________________

Лише для змістовної експертизи

Последнее изменение: четверг 28 Сентябрь 2017, 12:53